โครงการสำรวจและประมวลผลแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานรัฐบาล
และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน
ที่มีต่อว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5

เผยแพร่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565