โครงการสำรวจและประมวลผลแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานรัฐบาล
และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

ความเป็นมา

ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea

เป็นศูนย์วิจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้กลุ่มมหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 14 มหาวิทยาลัย เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบัน
โครงการสำรวจและประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานรัฐบาลและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. เป็นโครงการสำคัญของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยของ OCU โดยมี บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ เป็นผู้ประสานงาน และมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประมวลผล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์ฯ และให้ข้อมูลกับสังคมในประเด็นที่มีความต้องการอยากรู้ ผ่านกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอและเชื่อถือได้ และระเบียบวิธีวิจัยที่ตรงตามหลักวิชาการ

ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างความสนใจและสร้างการตื่นตัวด้านการเมืองให้กับสังคมไทย กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในทางการเมือง อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมประชาธปไตย และสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้