โครงการสำรวจและประมวลผลแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานรัฐบาล
และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาล
ประจำปี พ.ศ. 2564


เผยแพร่วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ดาวโหลดเอกสาร

ปี 2564 เป็นปีที่คนไทยและประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายเหตุการณ์ ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การถดถอยของเศรษฐกิจ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข ดำเนินนโยบายและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว


ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU) ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในปี 2564 ที่ผ่านมา ดำเนินการสำรวจผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,090 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

1. ท่านพอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาลในระดับใด (คะแนนเต็ม 100%)


ผลคะแนนรวม
2. ท่านพอใจกับผลงานและการทำงานของแต่ละกระทรวงในระดับใด (คะแนนเต็ม 100 %)


ผลคะแนนรวมผลคะแนนรายกลุ่ม
3. ท่านชื่นชอบผลงานของรัฐมนตรีท่านใดมากที่สุด


ผลคะแนนรวมผลคะแนนรายกลุ่ม
4. ผลงานของรัฐบาลที่ท่านชื่นชอบหรือรับรู้มากที่สุดคือข้อใด


ผลคะแนนรวม


5. ท่านให้ความสำคัญกับนโยบายด้านใดของรัฐบาลมากที่สุด


ผลคะแนนรวม


รายการอ้างอิง

Back to top